Clubreglement

Ritverantwoordelijke

OPGELET : RITVERANTWOORDELIJKE KRIJGT MEER VERANTWOORDELIJKHEID ! 

•    De ritverantwoordelijke stippelt een veilige route uit.
•    Hij rijdt mee op kop of in tweede stelling.
•    Hij is verantwoordelijk voor de snelheid die gereden wordt door zijn groep. (zie snelheden per groep vermeld op vorige blz in de Biedon)
•    Hij is verantwoordelijk voor zijn groep bij mogelijk gevaarlijke verkeerssituaties .... veiligheid primeert steeds !

•    Hij maakt afspraken met een groepslid die steeds in laatste positie rijdt en het overzicht en de veiligheid mede bewaakt.

•    Bij inbreuken inzake snelheden of onveilige toestanden tijdens de rit zal de ritverantwoordelijke aangesproken worden door het bestuur.

 

a. Vaststelling van de deelname aan een rit.

Enkel bestuursleden zijn gemachtigd de aanwezigheidslijst in te vullen.
Deze lijst is alfabetisch opgesteld en per categorie.
Het maakt geen verschil uit met welke categorie u meerijdt.
De aanwezigheidslijst is op vraag aan de bestuursleden ter inzage.
Er wordt gestart vanuit “De Wissel” met clubkledij en fiets.

Normale weersomstandigheden: wanneer u heeft deelgenomen aan een geplande rit met ritnummer (gepubliceerd in het clubblad “de Biedon”) dan wordt dit op de geplande datum ingeschreven per categorie.

Extreme weersomstandigheden:
Zijn weersomstandigheden die de veiligheid van onze leden in het gedrang brengen, zoals :
 vriesweer in combinatie met water:  ijzelvorming.
 vriesweer in combinatie met sneeuw: gladheid.
 Stort buien met als resultaat dat de straten blank staan: geen zicht op de weg.
 Storm, stevige windvlagen, onmogelijkheid om in peloton te rijden: in elkaar haken.
 Hevige mist : onvoldoende zichtbaarheid (weg of voorligger).

Indien boven vermelde  weersomstandigheden zich voordoen en daardoor de veiligheid in het gedrang komt beslist één van de aanwezige leden van het bestuur, ter plaatse,  of de rit doorgaat of niet. Indien de rit niet van start gaat rijden de leden op eigen risico. De rit wordt niet  weerhouden voor het klassement. 

Laureaat.

Van de laureaat van het seizoen, zijnde diegene die het meest aantal ritten deelgenomen heeft bij de A/B/C/C+- of D categorie, wordt verwacht dat hij of zij de trofee op het ledenfeest komt in ontvangst nemen.

b. Kleding.

Deelname aan de geplande ritten van de vzw TEBEO gebeurt in clubkledij. Als club willen we uniform naar buiten komen in de clubuitrusting. Dit zijn we aan onze sponsers verplicht. Wie niet in clubkledij deelneemt wordt niet genoteerd. Uitgezonderd nieuwe leden die nog wachten op hun kledij.

c. Bepalingen voor wielerclubs.

Onderstaande geldt ook voor u als deelnemer aan de activiteiten.

Art.43bis Fietsers in groep.
Dit artikel is slechts van toepassing op groepen van 15 tot 150 groepen fietsers. De groepen van meer dan 50 deelnemers moeten vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins.
De groepen van 15 tot 50 deelnemers mogen worden vergezeld door te minste twee wegkapiteins.

Art.43bis2.1.
De wielertoeristen die in een groep van ten minste 15 tot ten hoogste 50 deelnemers rijden, zijn niet verplicht de fietspaden te volgen en zij mogen bestendig met twee naast elkaar op de rijbaan rijden op voorwaarde dat zij gegroepeerd blijven.

Art43bis2.2.
Zij mogen voorafgegaan en gevolgd worden, op een afstand van ongeveer 30 meter, door een begeleidende auto ; indien er slechts één begeleidende auto is, moet deze de groep volgen.

Art.43bis2.3.
Indien deze groep vergezeld wordt door wegkapiteins zij de bepalingen van artikel 43bis3.3.1° en 2° van toepassing

Opmerking.
De vzw TeBeO heeft geen wegkapiteins volgens de wettelijke bepaling. De ritverantwoordelijke heeft derhalve geenszins de bevoegdheden van wegkapitein.

Belangrijk.
Hier is sprake van een groep indien er minstens 15 of meer deelnemers zijn.
Indien er minder dan 15 deelnemers zijn dan is GEEN sprake van een groep en vallen de deelnemers onder de reglementering van individuele weggebruiker artikel 43, 43.1, 43.2, 43.3. Wanneer u deelneemt aan een geplande rit van de vzw TeBeO en behoort tot een groep kleiner dan 15 personen bent u verplicht als individu de reglementering van individuele weggebruiker te respecteren m.a.w. de vzw TeBeO ontslaat u niet van uw verplichtingen.

Art.43 Fietsers en Bromfietsers.

43.1.
Het is de fietsers verboden te rijden :
1° zonder het stuur vast te houden ;
2° zonder de voeten op de pedalen te hebben ;
3° door zich te laten voorttrekken ;
4° terwijl ze een dier aan het leisel hebben.

43.2.
De fietsers die de rijbaan volgen mogen met twee naast mekaar rijden, behalve wanneer het kruisen niet mogelijk is. Buiten de bebouwde kom moeten zij bovendien achter elkaar rijden bij het naderen van een achteropkomend voertuig.
Wanneer fietsers de rijstrook die voorbehouden is aan voertuigen van geregelde openbare diensten en aan voertuigen bestemd voor het ophalen van leerlingen of de bijzondere overrijdbare bedding mogen volgen, moeten zij achter elkaar rijden.
De gebruikers van het fietspad mogen elkaar noch hinderen, noch in gevaar brengen, noch een gevaarlijk gedrag vertonen ten opzichte van de andere weggebruikers.

 

43.3.
Wanneer er een oversteekplaats voor fietsers is, moeten de fietsers die zich op het fietspad bevinden deze gebruiken. Zij mogen zich slechts voorzichtig op de oversteekplaats begeven met inachtname van de naderende voertuigen.

Opmerking.
Wanneer er een fietspad is en de groep is kleiner dan 15 dan moet u het fietspad gebruiken.

Gedragscode voor wielertoeristen in groep.
Als wij s'zondags op de baan zijn hebben wij met zijn allen een bepaalde verantwoordelijkheid : 
Aspect veiligheid:

-    Iedere weggebruiker dient zich aan de regels te houden , dus ook elke wielertoerist.
-    Draag steeds een fietshelm.
-    Pas je snelheid aan de omgeving aan .(school, bakker, kerk ... ).
-    Rij altijd uiterst rechts, ook ( en zeker) in de bochten.
-    Met max. 2 naast elkaar.
-    Rem niet te bruusk (als het moet" STOP" roepen)
-    Verwittig voor gevaarlijke situaties , en zorg dat het aan de hele groep doorgegeven wordt. (put, auto, tegenligger, drempel...)

Naar de club toe:

 Respecteer de regels of wetten die gelden in onze club

Naar onze andere clubleden:

-    Heb respect voor je ploegmakkers en hun sportieve prestaties.
-    Houd rekening met een mindere dag van je ploegmaat, kijk regelmatig dat iedereen er nog bij is.
-    We vertrekken in groep en komen samen in groep toe.

Naar de natuur toe:

 laat geen afval achter, steek elke vorm van afval in je achterzak en deponeer later in de afvalbak.