Informatieplicht vrijwilligers

DOCUMENT VOOR DE INFORMATIEPLICHT VRIJWILLIGERS

GEGEVENS VAN DE CLUB

Naam : TEBEO
Rechtsvorm : Vereniging zonder winstoogmerk
Zetel : Sint Jansstraat 111 – 3118 Werchter
Ondernemingsnummer : 459.641.230
Doelstelling volgens de statuten : de vereniging heeft tot doel het promoten van het wielertoerisme, het mountainbiken en aanverwante activiteiten in het algemeen en in de meest ruime zin van het woord.

VERZEKERINGSINFORMATIE

Waarborg waarvoor een verzekeringspolis werd afgesloten :

Polis verenigingsleven, nr. AN/28.838.938-0300 (KBC)

Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid
Deze verzekering dekt de burgerrechtelijke aansprakelijkheid die de verzekerden kunnen oplopen voor schade veroorzaakt:

aan personen, d.w.z de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels;

aan goederen, d.w.z de beschadiging of het verlies van zaken of dieren en de indirecte schade schade die voortvloeit, zoals gebruiks-en genotsderving.

Verzekering lichamelijke ongevallen
Bij een ongeval dat de verzekerde overkomt, waarborgt de verzekeraar:

de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en van de aanverwante kosten.

een vergoeding in geval van overlijden, van blijvende ongeshiktheid of van tijdelijke arbeidsongeschiktheid.

De verzekerden zijn:

de verzekerde vereniging;

het bestuur, de bestuursleden, de leiders en de aangestelde van de vereniging (geen dekking LO niet voor aangestelde)

de gewone leden van de vereniging.

Polis evenementen, nr. FE/28.983.756-0000 (KBC)

Omschrijving van het verzekerde evenement
Onbezoldigde helpers, niet-leden van TEBEO (waarvan de namen in het bezit zijn van KBC op:

______________________________________________________________________________________

Deze polis omvat volgende verzekeringen :

Verzekering burgerrechtelijke aasprakelijkheid.

Verzekering rechtsbijstand

Verzekering lichamelijke ongevallen, kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten. Het maximum bedrag voor de terugbetaling van de kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten is vastgelegd op _________________ EUR per persoon en per ongeval. Inzake de kosten voor geneeskundige verzorging en aanverwante kosten zijn de eerste _________________EUR per persoon en per ongeval niet verzekerd.

KOSTENVERGOEDINGEN

De club betaalt geen kostenvergoeding voor het vrijwilligerswerk tijdens de hierboven beschreven activiteiten/evenementen.

GEHEIMHOUDINGSPLICHT

Indien je als vrijwilliger kennis krijgt van geheimen die je zijn toevertrouwd in het kader van het vrijwilligerswerk mag je deze, overeenkomstig artikel 458 van het strafwetboek, niet bekend maken tenzij de wet je hiertoe zou dwingen of indien je een getuigenis zou moeten afleggen. Overtreding van deze verplichting kan worden gestraft.

Datum : ____________________

Naam en handtekening van de vrijwilligers:

___________________________________________________ _____________________________

___________________________________________________ _____________________________

___________________________________________________ _____________________________

___________________________________________________ _____________________________

___________________________________________________ _____________________________